نکته های معنوی وکلمات حکیمانه

                               ازاستاد یعقوب قمری شریف آبادی

 

1.علی ومهدی برای گمراهان صاحبان نفخه صوراسرافیل می باشند.بانفخه صورعلی به

تاریکی کفر می میرندوبانفخه صورمهدی به روشنایی آتش زنده می شوند.

                                               ***

2.چنانجه گوشهای مردم از آوای بهیمیت زدوده شود در هر زمان ومکانی شنونده آوای

اولیای الهی می گردند.

                                               ***

3.امام خمینی(س)همچون ذوالقرنین بافتوت ونظیر سلیمان(ع)باعظمت ومانند

عیسی(ع)بابرکت وبسان مهدی(ع)بادرایت بود.

                                               ***

4.ناهمواریهای صراط حمید بدون طریقت مهدی(ع)ودم مسیحایی اولیای خدا

هموار نخواهد شد.

                                               ***

  5.تا مهدی گونه نباشیم مسیح گونه نگردیم.تاعلی گونه نباشم خدا گونه محال است.

 

 برای خواندن ادامه کلمات حکیمانه به صفحه کلمات حکیمانه مراجعه کنید.

 

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید