نکته های معنوی وکلمات حکیمانه

 

                               ازاستاد یعقوب قمری شریف آبادی  

 

1.علی ومهدی برای گمراهان صاحبان نفخه صوراسرافیل می باشند.بانفخه صورعلی به

تاریکی کفر می میرندوبانفخه صورمهدی به روشنایی آتش زنده می شوند.

                                              ×××

2.چنانجه گوشهای مردم از آوای بهیمیت زدوده شود در هر زمان ومکانی شنونده آوای

اولیای الهی می گردند.

                                               ×××

3.امام خمینی(س)همچون ذوالقرنین بافتوت ونظیر سلیمان(ع)باعظمت ومانند

عیسی(ع)بابرکت وبسان مهدی(ع)بادرایت بود.

                                               ×××

4.ناهمواریهای صراط حمید بدون طریقت مهدی(ع)ودم مسیحایی اولیای خداهموار

 نخواهد شد.

                                               ×××

5.تا مهدی گونه نباشیم مسیح گونه نگردیم.تاعلی گونه نباشم خدا گونه محال است.  

                                               ×××  

6.از تفضل وکرامت اولیای خداست که مردم را از غفلت حال وهوای بهیمیت به عظمت

حال وهوای انسانیت رهنمون می گردند.

                                               ×××

7.درقبرستان دنیامردم همچو مردگانی هستندکه باصوراولیای خدا هراسان  شنونده

وبیننده اعمال خویش می شوند.

                                               ×××

8.مثال زنان مثال نور آب یا باد است.درهرصورت از اراده به دورند وبا اولیای خدا صاحب

ثمرات طهورند.

                                               ××× 

9.دلهای مرده وکویر مردم توسط کوثر عشق اولیای خدا زنده وسرسبز می گردد.

                                               ×××

10.دلهای تاریک مردان براثر برق دندانهای لبخند همسرانشان روشن می گردد.

                                               ×××

11.زلیخا به واسطه عشق و دلدادگی به یوسف سالها با چشمان پر از اشک همچون

فقیری دل شکسته در انتظاریوسف به سر می برد.

                                               ×××

12.انداختن پیراهن یوسف برسر یعقوب آن چنان شوقی در او ایجاد کرد که منجر به از بین رفتن تمرکز فکر وکوری یعقوب از اغیار شد.

                                               ×××

13.نکاح با تسلیم وایمان به ولایت علی بن ابی طالب جایز وحلال است.

                                               ×××

14.اولیای خدا به منزله مغناطیس اند و مردم به منزله فلزات می باشند.در راه جاذبه مغناطیس همچون براده های آهن چالاک وشتابان باشم.

                                               ×××

15.آدمیان به کمال وجمالشان انسان اند نه به ظن وگمانشان.انسان نغمه سرای

بهشت است همچنان که بلبل نغمه سرای باغ است.

                                               ×××

 16.اکثریت با دین آبا واجدادشان منتظر ظهورندوحال آنکه امام زمان با دینی جدید

ظهور می کند.

                                               ×××

17.نور حامل روح است وروح حامل جسم است.هر کس که بانر اسلام وروح ایمان

منور ومطهر می گرددبه روح قدسی که شکافنده حقایق ملک وملکوت است می رسد.

                                               ×××

18.آن کس که به ولایت تسلیم شد به نورمعرفت تکمیل شد وشک وتردیدش به

حق الیقین تبدیل شد.

                                               ×××

19.آن کس که نور ندارد روح نداردوآن کس که روح ندارد جز در شکل بهیمیت  هیچ

روی ندارد.

                                               ×××

20.چهارپرنده به دستان ابراهیم(ع)سربریده شد نه چهار درنده.

                                               ××× 

 

/ 0 نظر / 29 بازدید